Obchodné podmienky » Zlavit.sk

Celá SR

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU
www.zlavit.sk
Spoločnosť  najdireality,s.r.o. IČO: 45 449 988, DIČ:2022996701Veľkomoravská2162/16,911 05 TRENČÍN prevádzkuje  internetový portál www.zlavit.sk , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 22763/R, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito obchodnými podmienkami.  
V súlade s ustanovením zákona č. č. 40/1964 Sb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Sb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, vydáva nasledujúce:
Spotrebiteľ odoslaním objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na stránke www.zlavit.sk .
Obsahom vzťahu, ktorý upravujú tieto obchodné podmienky, medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom je umožniť získať zľavový kupón  na službu alebo tovar, ktoré sú poskytované Poskytovateľom a vymedzené v ponuke. Zároveň je obsahom aj záväzok Spotrebiteľa zaplatiť za tento zľavový kupón  zjednanú cenu na účet Prevádzkovateľa za stanovených podmienok. Platobné podklady sú zasielane elektronicky na e-mail Spotrebiteľa po odoslaní objednávky na www.zlavit.sk
Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi zľavový kupón  na stránke www.zlavit.sk
Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne zľavové kupóny  ponúkané  na stránke www.zlavit.sk a osoba zodpovedná za poskytnutie zakúpených služieb alebo tovarov;
Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja zľavových kupónov uverejnená na stránke
Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja zľavových kupónov uverejnená na stránke
Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja zľavových kupónov uverejnená na stránke www.zlavit.s Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu zľavového kupónu  , cenu zľavového kupónu  , percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti zľavového kupónu  , podmienky použitia zľavového kupónu  ;
Zľavový kupón  je potvrdenie o práve Spotrebiteľa voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na kupóne  (tzv. zľava) a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom kupóne;
Zľavový kupón  je potvrdenie o práve Spotrebiteľa voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na kupóne  (tzv. zľava) a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom kupóne;
Zľavový kupón  je potvrdenie o práve Spotrebiteľa voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na kupóne  (tzv. zľava) a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom kupóne;
Pokiaľ si zľavový kupón neobjedná a neuhradí vo vopred stanovenom časovom limite minimálne stanovený počet Spotrebiteľov, bude uhradená platba vrátená späť na účet Spotrebiteľa do 5 dní od ukončenia platnosti akcie a všetky ostatné záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti ponuky.
Vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný a služby poskytované priamo Poskytovateľom, nesie celú zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby výlučne a priamo Prevádzkovateľ. Zmluvný vzťah medzi Spotrebiteľom a Prevádzkovateľom (www.zlavit.sk začína odoslaním objednávky a končí zaslaním zľavového kupónu  v elektronickej podobe na základe prijatej úhrady. V prípade nesplnenia podmienok pre aktiváciu ponuky (dosiahnutie minimálneho počtu Spotrebiteľov, ktorí si vo vymedzenom čase zľavový kupón objedná a uhradí ) sa vzťah končí ukončením platnosti ponuky a prípadným vrátením úhrady. Prevádzkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie zľavového kupónu  spôsobom podľa týchto obchodných podmienok a za doručenie zoznamu platných ID kódov Poskytovateľovi 7 dní po ukončení ponuky.
Konečný zoznam ID kódov jednotlivých kupónov, ktoré boli distribuované na základe úhrady jednotlivým Spotrebiteľom je 7 dní po skončení platnosti ponuky na stránke
Konečný zoznam ID kódov jednotlivých kupónov, ktoré boli distribuované na základe úhrady jednotlivým Spotrebiteľom je 7 dní po skončení platnosti ponuky na stránke
Konečný zoznam ID kódov jednotlivých kupónov, ktoré boli distribuované na základe úhrady jednotlivým Spotrebiteľom je 7 dní po skončení platnosti ponuky na stránke www.zlavit.sk zaslaný Poskytovateľovi. Spotrebiteľ je povinný svoje práva, hlavne zodpovednosť za chyby  uplatňovať u Poskytovateľa. Rovnako všetky reklamácie z titulu poskytnutia alebo neposkytnutia služby (ako aj z titulu zrušenia prevádzky, prípade bankrotu). Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy u Poskytovateľa, keďže Prevádzkovateľ o zľavách prostredníctvom svojich internetových stránok len informuje na základe zmluvy s Poskytovateľom a tým vyvíja reklamnú činnosť pre Poskytovateľa za odmenu. Prevádzkovateľ nezodpovedá tiež  za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby či tovaru na www.zlavit.sk partneri ani žiadni zo zamestnancov, zástupcov, inzertných partnerov a licenčných spolupracovníkov nezaručuje, že bude používanie webu vždy možné a bude úplne bez chýb.
V žiadnom prípade
V žiadnom prípade
V žiadnom prípade www.zlavit.sk alebo fyzická čí právnická osoba podieľajúca sa na tvorbe, výrobe alebo distribúcii týchto stránok alebo obsahu tejto zmluvy, vrátane mikrosite  a akýkoľvek software, nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, vrátane, bez obmedzení, priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné či trestné škody vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti použitia tejto stránky. Spotrebiteľ týmto uznáva, že ustanovenie tohto odseku sa vzťahuje na všetok obsah na týchto stránkach a mikrosites.
2.       Prevádzkovateľ je povinný odstrániť chyby do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že chyba v danej lehote nebude odstránená, je Spotrebiteľ oprávnený od kúpy odstúpiť.


1. Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľ na svojej internetovej stránky www.zlavit.sk umožňuje Spotrebiteľovi, aby si zakúpil od poskytovateľa zľavový kupón  na službu alebo tovar za cenu zľavnenú za podmienky, že si za vopred presne stanovený čas rovnaký tovar alebo službu na stránke www.zlavit.sk objedná vopred minimálne stanovený počet Spotrebiteľov. Prevádzkovateľ je LEN SPROSTREDKOVATEĽOM dodania tovaru alebo poskytnutia služby. DODÁVATEĽOM služby alebo tovaru je osoba odlišná od Prevádzkovateľa (ďalej len“ Poskytovateľ“). Poskytovateľ je pri konkrétnej ponuke vždy identifikovaný v časti „Nájdi na mape “ alebo v sekciách ,, V bodoch “ a ,, Podmienky “  Poskytovateľ a Prevádzkovateľ zakladajú obchodný vzťah na základe obojstrannej obchodnej zmluvy.


2. Vymedzenie základných pojmov
Prevádzkovateľ- je právnická osoba, ktorá prevádzkuje internetovú stránku www.zlavit.sk a sprostredkovateľom služby alebo tovaru v Ponuke. Prevádzkovateľ je zodpovedný len za včasné doručenie zľavového kupónu  na základe prijatej úhrady;


3. Objednanie služby alebo tovaru v ponuke
Objednávka tovaru alebo služby je výlučne elektronická a je podmienená vyplnením všetkých povinných  údajov v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky sa objednávka stáva pre Spotrebiteľa záväznou. Objednávka sa považuje za návrh zmluvy na poskytnutie služby alebo dodanie tovaru, ktorej uzatvorenie Prevádzkovateľ len sprostredkúva a nie je preto poskytovateľom. K uzatvoreniu zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie zmluvy Poskytovateľom, zmluva je platná, ak si ponuku za stanovený čas objedná minimálne stanovený počet Spotrebiteľov. Objednávka má dva kroky, teda záväznou sa stáva až po potvrdení druhého kroku objednávky.


4. Cena a platobné podmienky
Cena za ponúkaný tovar alebo službu je vždy uvedená na internetovej stránke www.zlavit.sk v rámci uvedenej poskytovanej zľavy. Cena služby alebo tovaru podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je uvedená v objednávkovom formulári a v platobných podkladoch zasielaných elektronicky. Takto uvedená cena je uvedená už zľavnená. Z tejto ceny nie je možné poskytovať množstevné zľavy. Cena môže byť Spotrebiteľom uhradená prostredníctvom bankovej  operácie.. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť naraz celkovú cenu za zľavový kupón ihneď po aktivácii ponuky (po dosiahnutí minimálneho počtu objednávok), najneskôr však tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet Prevádzkovateľa do 4 dní od ukončenia ponuky.


5. Dodanie zľavového kupónu
Za doručenie zľavového kupónu Spotrebiteľovi sa považuje doručenie emailu s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie zľavového kupónu vo formáte PDF. Kupón bude tiež možno získať zaslaním na adresu Spotrebiteľa, ktorú za tým účelom oznámi Prevádzkovateľovi - v takom prípade však zákazník hradí náklady na doručenie zľavového kupónu. Vytlačený zľavový kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich zo zľavového kupónu.

6. Podmienky použitia zľavového kupónu
Podmienky použitia zľavového kupónu (hlavne doba jeho platnosti) sú uvedené priamo na ňom, alebo boli uvedené v ponuke tovaru či služby na www.zlavit.sk Po uplynutí doby platnosti zľavového kupónu  stráca Spotrebiteľ nárok na dodanie tovaru či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny, záväzok Poskytovateľa uplynutím doby platnosti kupónu zaniká. Zľavový kupón je prenosný, nie je viazaný na konkrétne meno. V rámci jednej objednávky môže Spotrebiteľ objednať viacero kupónov, pokiaľ Poskytovateľ (Prevádzkovateľ v ponuke) nestanoví inak. Pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné jeden kupón  použiť len jedenkrát. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie zľavového kupónu. V prípade, že Spotrebiteľ vymení kupón za nižší ako je jeho pôvodná hodnota (pokiaľ je to možné), nemá nárok na doplatenie hodnoty kupónu alebo nový kupón na zostatok hodnoty pôvodného.
7. Zodpovednosť Prevádzkovateľa portálu a Poskytovateľa služby alebo tovaru
Informácie o pôvodných cenách (pred zľavou) a zľavách uvedených na internetových stránkach www.zlavit.sk sú uvádzané na základe informácií získaných od Poskytovateľa a Prevádzkovateľ portálu, nenesie zodpovednosť za ich správnosť. O všetkých informáciách, uvádzaných na stránke www.zlavit.sk je pred spustením ponuky na internetovej stránke www.zlavit.s, ako aj počas jej platnosti pri zmenách na stránke, informovaný Poskytovateľ. Všetky informácie o doplatkoch k základnej cene je potrebné overiť priamo u Poskytovateľa, keďže tieto sú len informačné.
Podmienky reklamácie
1.       V prípade, ak Spotrebiteľ v lehote podľa týchto Obchodných podmienok neobdrží zľavový kupón, alebo zľavový kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo zľavový kupón bude mať iné chyby , Spotrebiteľ môže chyby reklamovať. Spotrebiteľ je povinný chyby uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@zlavit.sk Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia zľavového kupónu a v prípade, že zľavový kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie zľavového  kupónu. Pokiaľ Spotrebiteľ neuplatní chyby  v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

8. Odstúpenie od zmluvy
V prípade, že Poskytovateľ nedodá objednaný tovar či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky od Poskytovateľa. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy tiež v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia zľavového kupónu (podľa čl.5 ), a to bez uvedeného dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť Poskytovateľovi doručené najneskôr 7. deň od doručenia zľavového kupónu  a v kópií Prevádzkovateľovi. Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu musí byť učinené písomnou formou (splnené i prostredníctvom elektronickej pošty). Vzhľadom k tomu, že platba za zľavový kupón je prevedená na účet Prevádzkovateľa, je Spotrebiteľ povinný o svojom odstúpení informovať i Prevádzkovateľa, aby v prípade, že celá platba ešte nebola Prevádzkovateľom prevedená Poskytovateľovi, mohol by Prevádzkovateľ vrátiť takú časť platby zákazníka späť zákazníkovi.


9. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať Spotrebiteľa o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania (napr. marketingové kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu). V takom prípade, bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi hlavne zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť Prevádzkovateľ využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie. Spotrebiteľ poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré Spotrebiteľ v konkrétnom prípade vyplnil či, ktoré boli o Spotrebiteľovi získané na základe uzatvorenej zmluvy či v rámci prihlásenia na internetové stránky Prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Poskytovateľom za účelom zaistenia potrebnej komunikácie pre plnenie uzatvorenej zmluvy, pre účely vnútorných rozborov a analýz. V prípade, keď je príjemca tovaru či služby osoba odlišná od Spotrebiteľa, môžu byť jej osobné údaje použité len pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutný ich výslovný súhlas. K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Spotrebiteľ (registrovaný zákazník) môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach Prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.  Spotrebiteľ súhlasí, aby mu Prevádzkovateľ posielal na jeho email poštu, ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Spotrebiteľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

10. Cookies

Spoločnosť najdireality,s.r.o. (ďalej ako „najdireality“ , „ prevádzkovateľ“ alebo „my“) zaznamenáva cookies na webových  stránkach na doménach najdireality.sk a garzonky.sk a odvodených doménach. Na rôznych stránkach používame rôzne cookies  a iné technológie sledovania, aby sme Vám – návštevníkom stránok - mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok najdireality, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies  na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Na webových stránkach najdireality využívame cookies:

Na ukladanie Vašich osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických  záznamov

Počas každej Vašej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry. Medzi tieto patria napríklad Google analytics. Ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.  Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie  anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si Vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Cookies tretích strán

Webové stránky najdireality využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google o Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto  stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedených na internetovej stránke www.zlavit.sk deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Ak odošle zákazník objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasia. Vzťahy, ktoré neupravujú Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia právnym radom Slovenskej republiky, hlavne príslušnými ustanoveniami zákona č. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľ odkazuje, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a ten preto nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetovej stránky www.zlavit.sk Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 17.7.2012.

Spolupráca

Chcete s nami spolupracovať?
Máte zaujímavé služby alebo tovar a chceli by ste ich prezentovať cez náš portál? Kontaktujte nás »

Newsletter

Zľavy e-mailom
Zadajte svoj mail a získajte vždy aktuálne informácie o zľavách, aby vám žiadna neušla. Zadať e-mail »

Prihlásenie

Prihlásiť cez FB
Stratené heslo

Zasielať zľavy e-mailom:

Zobraziť všetky zľavy

Chcete s nami spolupracovať? Máte zaujímavé služby alebo tovar a chceli by ste ich prezentovať cez náš portál? Kontaktujte nás »

U nás môžete platiť týmito spôsobmi:

CardPay

TatraPay

SporoPay